ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1. Afspraken 

1. De client dient de afspraak uiterlijk 24uur voorafgaande aan de afspraak te annuleren. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lash & Brow room 50% van de behandelingsprijs in rekening brengen.

2. De client dient alle contra-indicaties, nazorg adviezen en informatie door te nemen voorafgaand de behandeling. 

3. Bij een no show is Lash & Brow room genoodzaakt om 75% van het bedrag van de behandeling in rekening te brengen.

4. Indien de client meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, wordt de afspraak geannuleerd en zal er een nieuwe afspraak ingepland moeten worden.


Artikel 2. Garantie 

1. Lash & Brow room geeft de client 6 dagen garantie op een behandeling en producten.

2. Deze garantie vervalt indien:

- De client op de hoogte is gebracht door de stylist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling.

- De client de adviezen voor thuis verzorging niet heeft opgevolgd.

- De client andere producten dan door de stylist geadviseerde producten heeft gebruikt.

- De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 dagen heeft opgevolgd.


Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. Lash & Brow room is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegebracht naar de salon.

2. Lash & Brow room is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Lash & Brow room is uitgegaan van door de client verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen.


Artikel 4. Klachten

1. Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 6 dagen na ontdekking mondeling of schriftelijk gemeld worden aan Lash & Brow room.

2. Lash & Brow room moet de client binnen 5 dagen een adequaat antwoord geven.

3. Indien de klacht over de behandeling gegrond is zal Lash & Brow room de behandeling opnieuw uitvoeren binnen 14 dagen na de behandeling.


Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

1. De client voorziet de stylist voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de stylist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn.

2. De stylist neemt de persoonlijke gegevens van de client op en verwerkt deze in een klantenbestand.

3. Lash & Brow room behandeld de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Artikel 6. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. 

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de stylist van Lash & Brow room het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenenArtikel 7. Prijzen & betalingen

1. Lash & Brow room vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de salon.

2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling of het product te voldoen.

3. De cliënt kan een aanbetaling of het hele bedrag van de behandelingsprijs online voldoen.

4. Wanneer de cliënt de afspraak tijdig annuleert, krijgt de cliënt de aanbetaling binnen 14 werkdagen teruggestort. 

5. Voor reeds gemaakte afspraken die tussen 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, geldt dat de aanbetaling niet wordt geretourneerd.

6. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, wordt er 75% van de behandelingsprijs in rekening gebracht.


E-mailen
Instagram